Aktualizace stránek - nová sekce o montáži

23.03.2021 21:24

Připravily jsme pro Vás ve spolupráci s odbornými garanty sekci s odkazy na zásady správných návrhů a realizace montáže oken

Důležité nejen pro realizační firmy a objednatele, ale i pro projektanty a stavební dozor.

 

Všem osobám bez vzdělání, a to fyzickým i právnickým ukládá zákon povinnost sjednat si pro kvalitu 1) návrhu 2) realizace – stavební dozor s definovaným vzděláním. Tímto krokem mínil legislativec výrazně omezil vznik neshod a oboustranného nepochopení už od návrhu přes realizaci a předání díla.

 

Škoda, že ze stran veřejnosti je tento krok většinou opomíjen s úmyslem ušetřit. Zodpovědnost za kvalitu návrhu má tímto nejen zhotovitel jako osoba odborná, ale i objednatel. Výsledkem bývá laik studovaný internetem nebo v horším případě hospodou a podle toho některé realizace vypadají. Odpovědnost za takový výsledek pak mají obě strany rovným dílem!!!

 

Normám, které sice nemají právní charakter, avšak pro výrobce a distributory je nadřazen těmto normám např. stavební zákon a nařízení vlády, které hovoří o tom, že výrobce či dodavatel nesmí zabudovat do stavby výrobek který nesplňuje požadavky platné v době realizace. To podtrhuje technické parametry pro právní rámec a vymahatelnost normových požadavků.

 

www.opravyokendveri.cz/normove-zasady-spravne-montaze-oken/

www.montazokna.cz/

 

Obrázky slouží jako náhledy jednotlivých konstrukčních řešení. Pro podrobnosti klikněte vždy na konkrétní odkaz. Dále zde můžete nalézt u části detailů tepelně technické výpočty, které dokládají funkčnost detailů a plnění požadavků ČSN 73 05 40-2.

 

Autorem projektu je společnost Tremco CPG s.r.o.  

 

Bibliografie

  • ČSN 74 60 77 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování (leden 2018)
  • ČSN 73 05 40 - 2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
  • Sborník ČKLOP: souhrn odborných znalostí pravidel pro realizaci lehkých obvodových plášťů a otvorových výplní
  • Interní dokumentace firmy Tremco CPG  

 

Status ČSN

Právní rámec technické normalizace stanoví zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Tento zákon byl mnohokrát novelizován. Stanoví práva a povinnosti související s tvorbou a vydáváním českých technických norem. Tento zákon stanovil, že technické normy nejsou samy o sobě právně závazné, jejich právní závaznost však může stanovit právní předpis. Ústředním orgánem státní správy je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Zákon rovněž zakázal rozmnožování a rozšiřování českých norem nebo jejich částí bez souhlasu vydavatele.